Kvalitetsansvarig

Våra kontrollansvariga innehar alla högsta nivån K (Behörighet K – projekt av komplicerad art)
 
Vi följer alla regler enligt BOVERKET/PBL
Kontrollansvariga och deras uppgifter
(Utdrag från Boverket/PBL)
"Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige har utökade arbetsuppgifter jämfört med den kvalitetsansvarige, vilket ställer högre krav på kompetensen.
Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 309)"